مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان

پندار نیک /گفتار نیک/کردار نیک به راستی اگر همه ی ما  این سه اصل مهم را درتمامی مراحل زندگیمان رعایت میکردیم میتوانستیم تمامی زیبایهای این دنیا را با چشم خود مشاهده  کنیم.