مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
سخنی از بزرگمردان

خردمندان و دانشمندان  سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود - نادر شاه افشار

¤ دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم  باید مانند راز گفت - فردوسی خردمند

¤ چنین گفت رستم به اسفندیار   که کردار ماند ز ما یادگار - فردوسی خردمند

¤ شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد.تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بیافریند - نیچه فیلسوف

¤ آرزو ریشۀ حیات ماست . اگرچه این ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایۀ زندگی است - نیچه فیلسوف

¤ آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها (اقیانوسها) به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ -  اُرد بزرگ

¤ برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش - اُرد بزرگ

¤ مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند - گوته

¤ زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است - گوته