مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
انتخاب نام مناسب برای فرزند دلبرتان/سری دوم

 تعدادی دیگر از نامهای کامل پارسی به همراه معنی آنها:
1 اشکان بنیانگذار سلسله اشکانیان
2 افشار شریک، معاون، رفیق
3 ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
4 اخـگر پاره آتش
5 ادیشه نامی پهلوی - از سرداران کورش بزرگ
6 اَرتاریا پسر خشایارشاه
7 اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
8 اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
9 اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی - سرداری هخامنشی
10 اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
11 اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
12 اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
13 اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان - اردشیر بابکان
14 اردلان
15 اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
16 اَردین راستین و بزرگوار
17 اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
18 ارژنگ یکی از شخـصیت های شاهـنامه
19 ارسلان شیر
20 اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
21 ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
22 ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
23 ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
24 ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
25 ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
26 ارشیا تخـت
27 اسفندیار یکی از شخصیتهای شاهنامه
28 اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
29 اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
30 اشکان شاهان سلسله اشکانیان
31 افشین نام سردار ایرانی
32 امید آرزو
33 امیر شاه
34 اُمید در پهلوی اُمیت - از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
35 انوش جاودانه
36 انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
37 اوتانا هم پیمان داریوش اول
38 اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران
39 اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
40 اُوَرَش پسر اردشیر سوم
41 اورنگ ادراک
42 ایرج نام یکی از شخصیتهای شاهنامه
43 آئیریک نیای یازدهم زرتشت
44 آئین کیش - راه و روش
45 آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
46 آبتین یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون
47 آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
48 آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود - سردار داریوش
49 آتروترسه پسر اسفندیار
50 آترونوش آذرنوش - پاکدین زرتشتی
51 آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
52 آتـش آتـش
53 آذین نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش
54 آراد نام فرشته ای
55 آرام ساکت
56 آرآسب نام کورش اول
57 آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
58 آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
59 آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
60 آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا
61 آرتان نام پدر زن داریوش کبـیر
62 آرتین نام هفتمین پادشاه ماد
63 آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
64 آرشام بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر
65 آرمان هـدف
66 آرمین یکی از شخـصیت های شاهـنامه
67 آروکو فرزند کوروش هخامنشی
68 آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
69 آریاداد برخواسته از نسل آریا - داده شده آریایی
70 آریامس آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
71 آریامنش دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش
72 آریامهر دارنده مهر - از سرداران داریوش سوم
73 آریانا منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی
74 آرین مربوط به نژاد آریا
75 آریوداد ایرانداد اوستا
76 آریومهر از سرداران داریوش سوم
77 آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
78 آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
79 آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای داریوش
80 آریاز راهنما و راهبر - نامی اوستایی
81 آریانا متعلق به نسل آریا
82 آزاد آزاد
83 آویژه خاص و خالص، پاک و پاکیزه
84 آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت
85 آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
86 بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان
87 باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
88 باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی
89 بامداد پدر مزدک - آغاز صبح
90 بامشاد نام نوازنده نامی دوران ساسانیان
91 بامین
92 باوَند از سپهبدان مازندران
93 برتهم از سرداران نامی ایران
94 بردیا - بردیه نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ر
95 برزن نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب
96 برسام به معنای آتش بزرگ - از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی
97 برنا جوان
98 بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
99 بروسا پدر بهرام - از موبدان یزد
100 بزرگمهر یکی از شخصیتهای شاهنامه
101 بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
102 بکتاش شاه خوارزم
103 به آئین به دین
104 به رَوِش نیکترین راه - بهترین انتخاب زندگی
105 بهبد نگهبان
106 بهداد نیک آفریده شده
107 بهراد
108 بهرام مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه
109 بهرنگ رنگ نیک
110 بهروز روز خوب و نیک
111 بهزاد کسی که به نیکی زاده شده
112 بهمن یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه
113 بهمنش دارای مش و کردار شایسته
114 بهنام مشهور
115 بهنود نام شاهان هند
116 بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
117 بیژن یکی از شخصیتهای شاهنامه
118 بیارش کی بیارش - همان آرمین شاهنامه
119 پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
120 پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
121 پارسا ایرانی، مقدس
122 پاشا نامی آذری به معنای پروردگار
123 پِدرام نبیره سام - بدرود - شادباش
124 پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
125 پرهام از نامهای ایران باستان - تازی شده اش ابراهیم
126 پرویز یکی از شخصیت های شاهنامه
127 پژمان
128 پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی
129 پوریا از پهلوانان ایران زمین
130 پوژمان آرزو
131 پولاد نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد
132 پویا جستجو، جویا
133 پویان جستجو کننده راستی و درستی
134 پیام پیام
135 پیروز یکی از شخصیتهای شاهنامه
136 پیروزان نام برادر شاپور اول
137 پیمان قبول
138 تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد
139 تهماسب یکی از شخصیت های شاهنامه
140 تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند
141 تهمورث نام یکی از شاهان ایرانی
142 تورج یکی از شخصیت های شاهنامه
143 تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
144 تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی
145 تیگران از سرداران نامی خشیارشا - پادشاه ارمنستان
146 تیمور
147 تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
148 جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
149 جاوید ابدی
150 جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
151 جهاندار دارنده جهان
152 جهانشاه شاه جهان
153 جهانگیر فاتح جهان - پسر رستم زال
154 جوبان از شخصیت های شاهنامه
155 چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
156 حامی مدافع
157 خداداد هدیه ای از طرف خدا
158 خسرو در اوستا به معنی نیکنام - شاهنشاه ساسانی
159 خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
160 داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
161 دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
162 دادیه
163 دارا نهمین پادشاه کیانی - پسر رستم - داریوش - ثروتمند
164 داراب یکی از شخصیتهای شاهنامه
165 دارمان خسرو پرویز شاه ایران
166 داریوش نام یکی از شاهان هخامنشی
167 داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
168 داریوش شاه شاهان - شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
169 دانوش دیانوش دوانوش - دارنده جاودانگی
170 دانین از خاندانهای ایرانی
171 دیااکو پادشاه ماد ایرانی
172 راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم
173 رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
174 رامبد
175 رامتین نوازنده معروف زمان ساسانیان
176 رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی
177 رایش پسر زادشم
178 رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
179 رخشان درخشان
180 رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران
181 رستان یکی از شخصیت های شاهنامه
182 روزبه در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی
183 روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک
184 ریوشاد نامی ایرانی
185 زال یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )ر
186 زامیاد
187 زرتشت نام یک پیامبر
188 زند
189 زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید
190 ژوبین پسر کیکاووس
191 ژوپین نام فرزند کیکاوس
192 ساسان بنیانگذار عهد ساسانی
193 سالار رهبر
194 سام پدر بزرگ رستم
195 سامان خانه، سامان
196 سامی بالا مقام
197 سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران
198 سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
199 سپند مهر در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا
200 سپهر آسمان
201 سپهرداد در اوستا سپیتریدات - داده خداوند
202 سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
203 سروش گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی
204 سنجر شاهزاده
205 سهراب تابش سرخ - پسر زال
206 سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
207 سیامک مرد سیاه مو - پسر کیکاووس
208 سیاوش یکی از شخصیت های شاهنامه
209 سیاوش فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان
210 سینا در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت
211 شاپور یکی از شخصیت های شاهنامه
212 شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور
213 شاهرخ صورت شاه
214 شاهکام خواست شاه
215 شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد
216 شایا سزاوار
217 شایان سزاوار
218 شایگان مرد بزرگ
219 شروین از شاهان باوندی
220 شهاب ستاره دنباله دار
221 شهباز شاهین دربار
222 شهداد داده شده از شاه
223 شهرام نام پادشاهی
224 شهرداد هدیه شهر
225 شهروز وزیر شاهنشاه شاپور
226 شهرود رودی بزرگ
227 شهروی چهره شاهانه - از موبدان ساسانی
228 شهریار شاه
229 شهیار دوست شاه
230 شیراک پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت
231 شیروان از شاهان شیروانی ایران
232 شیروی از شاهان ساسانی
233 عماد اعتماد
234 فرامرز یکی از شخصیتهای شاهنامه
235 فرامین از پادشاهان ساسانی
236 فَربُد به معنی راست و درست
237 فرجاد عالی
238 فرخ شاد
239 فرخزاد شاد به دنیا آمده
240 فرداد
241 فردوس بهشت
242 فردین
243 فرزاد تولد باشکوه
244 فرزام لایق و شایسته
245 فرزان عاقل
246 فرزین دانا
247 فرزین نامی ایرانی
248 فرشاد شاد
249 فرشید
250 فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان
251 فرناز بالا
252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین
254 فرهنگ فرهنگ
255 فرهود پسر زیبا
256 فرود یکی از شخصیت های شاهنامه
257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت - جواهر
259 فریبرز یکی از شحصیت های شاهنامه
260 فرید منحصر بفرد
261 فریدون یکی از شخصیت های شاهنامه
262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
263 فیروز پیروز، پیروزی
264 کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
265 کامران موفق
266 کوروش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان
267 کیان ستاره
268 کیخسرو از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
269 کارن فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
270 کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
271 کامشاد آرزوی شاد
272 کامیار موفق
273 کاوه یکی از شخصیت های شاهنامه
274 کاووس یکی از شخصیت های شاهنامه
275 کُردان پسر مرزبان
276 کسرا یکی از شخصیت های شاهنامه
277 کورس
278 کورش بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران
279 کوشا کوشنده، سخت کوش
280 کیا شاه، مدافع، محافظ
281 کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه
282 کیان شاهان
283 کیانمهر کیامنش - کیافر - کیانزاد
284 کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی
285 کیخسرو یکی از شخصیت های شاهنامه
286 کیقباد یکی از شخصیت های شاهنامه
287 کیوان جهان
288 کیومرث یکی از شخصیت های شاهنامه
289 کی آرمین پسر کی قباد
290 کیازند نامی ایرانی
291 کیوان پسر موبد سروش
292 کیومهر نامی ایرانی
293 گباد یکی از شخصیتهای شاهنامه
294 گشتاسب از شاهان ایران باستان
295 گودرز پسر گیو
296 گیو یکی از شخصیتهای شاهنامه
297 لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
298 لیشام از وطنپرستان دیلمی
299 مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک
300 ماکان
301 مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
302 مزدک از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان
303 مکابیز نام ایرانی
304 منوچهر یکی از شخصیتهای شاهنامه
305 مهبد
306 مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه
307 مهراب یکی از شخصیتهای شاهنامه
308 مهراشک نام ایرانی
309 مهران همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی
310 مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
311 مهرداد هدیه آفتاب
312 مهرزاد نوزاد آفتاب
313 مهرساد نام ایرانی
314 مهرک نام شاپور اول
315 مهرنگ رنگ آفتاب
316 مهیار یکی از شخصیتهای شاهنامه
317 میلاد تولد
318 نامدار مشهور
319 نامور مشهور
320 نرسی از شاهان ساسانی
321 نریمان یکی از شخصیتهای شاهنامه
322 نمیا کوچک
323 نوری روشنایی
324 نوشزاد بشادی زائیده شده
325 نوید خبر خوش
326 نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
327 نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت
328 نیوشا شنونده
329 نیکا نام رودخانه ای در ایران
330 نیما از دانشمندان ایرانی
331 هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
332 هژیر یکی از پهلوانان ایرانی
333 هوتن
334 هوشمند دانا
335 هوشنگ یکی از شخصیتهای شاهنامه
336 هوشیار دانا
337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
338 هومان یکی از شخصیتهای شاهنامه
339 هومن نیک اندیش
340 هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
341 هیراد ظاهر سالم و زیبا
342 هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
343 وارتان یکی از شاهان ایران
344 ورجاوند نورانی - مقدس - دارای احترام
345 ورشاسب
346 وَندا امید - آرزو - سپهبد تبرستان
347 وَهرام نامی پهلوی - همان بهرام
348 ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
نامهای اصیل دختران ایران
1 اختر ستاره، نام گلی
2 اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
3 ارانوس سیاره ارانوس
4 اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
5 ارشانوش از نام نامه نخعی
6 ارشنوش نام نامه نخعی - نام باستانی
7 ارشین از شاهدخت های هخامنشی
8 اَرشیت دوست ترین - نامی از دوره هخامنشی
9 ارغوان نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
10 ارکیده رنگ ارغوانی روشن، نام گلی
11 ارمغان هدیه
12 ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
13 اریکا مرتبط با زمین
14 اِستاتیرا همسر داریوش سوم
15 افرا ستایش کردن
16 افروز از نامهای پهلوی
17 افسار تاج
18 افسانه افسانه
19 افسون طلسم و جادو
20 افشان پاشیدن
21 افشید شکوه خورشید
22 المیرا فدا کننده
23 الناز
24 الیا نام گل
25 الیزه نام مکانی در رودبار
26 الیکا مادر زمین - شکوفه - نام دهی در شما ایران
27 اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
28 انوشا خوشحالی و سرور و شادی
29 انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
30 انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
31 اوراشی زن پسر سیامک
32 ایران نام کشور ایران
33 ایران دخت دختر ایران
34 ایرسا رنگین کمان
35 آبنوس آبگینه
36 آبنوش از زنان ویس و رامین
37 آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی
38 آپامه خوشرنگ و زیبا - دختر اردشیر دوم هخامنشی
39 آتاناز نامی ایرانی
40 آتری به معنی آتش - از نامهای باستانی
41 آتنا نامی ایرانی
42 آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
43 آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
44 آذر آتش، نهمین ماه ایرانی
45 آذرافروز نام دختر مهرنوش پسر اسفندیار
46 آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
47 آذرگون نام گلی است برنگ سرخ
48 آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا - آتش مهر
49 آذرمیدخت دختر همیشه جوان - دختر خسروپرویز - زنی که شاه شد
50 آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران - پاکدین
51 آرا آراستن و زیبا کردن
52 آرتا از نامهای باستانی
53 آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
54 آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
55 آرتنوس صادق - راستگو - نام دختر داریوش
56 آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
57 آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
58 آرتیستون دختر کورش بزرگ - زن داریوش
59 آرزو آرزو
60 آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی
61 آرمه ئیتی فروتنی - پاکی - نگهبان زمین
62 آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
63 آرمیلا نام دختران در ایران باستان
64 آرنا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
65 آروشا درخشان - نورانی - باهوش
66 آریا ناز نامی ایرانی
67 آزاده آزاد، رها
68 آزین زینت آلات
69 آزیتا نام شاهزاده - ملکه و پرنس