مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
نوشته ایی مختصر دربا ه ی کوروش کبیر/سری اول

کوروش (سایرس)نام معروفی است که امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که او رانشناسد با این همه این نام در ابتدا از پادشامی که نسبت به ما ناشناخته بود و در فجر تا ریخ زند گی می کرد به ما رسیده .در آغاز کتاب عزرا آمده که گوید کوروش پادشاه فارس می فر ماید:" یهوه خدای آسمانها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده که خانه ا ی برای وی  در اورشلیم که در یهویه است بنا نمایم "  در این جاعبارت (ممالک زمین) تخیل آمیز به نظر میرسد ولی در آغاز کتاب دیگر این عبارت به شکل دیگری توصیف شده است که ما در این جا از ادامه مطلب صرف نظر کرده و اصل مطلب را ادامه میدهیم .او را بنام کوروش می نامند که نام پدرش نیزبودو این کلمه معنی چوپان میده دولی این جوان شغل گوسفند داری را نداشت .بعضی از علما میگویند کلمه ی کوروش به زبان قدیم شوش به معنی چوپان آمده چنانچه در کتاب عهد عتیق /کتاب اشعیا44 خدا آن پادشاه را شبان خوانده است.ولی به عقیدهی دانشمندا دیگر نظیر "یوستی" آلمانی کوروش از ریشه ی ایرانی است و به معنی خور یا خورشید است . مادر کوروش بعد از  زاییدن او در گذشت  وی اوایل عمر خود را در  کوهستانهای دور دست گذراند  در همین جا نیز از پنج سالگی به اسب سواری خو گرفت .این جوان مهم ترین چیز را که در زندگی آموخته بود و به آن عمل میکرد راستگویی بو د.چون کوروش اولین فرزند مادری بو د که در جوانی در گذشت پس نه برادر داشت ولی نا برادری و عمو زاد گانی داشت.در دورهی کودکی که تمامی شاهزادگان  قبیله ی آنها در رودها شنا کردن وتیر اندازی و کسب علم را از آموزگاران خود یاد میگرفتند کوروش با سن کمتر خود نسبت به بقیه عمو زادگانش و شاهزاده های جوان مگردر شنا به آنها برتری نداشت.   نویسندهی مطالب کوروش69 –منبع کتاب کوروش کبیر نوستهی هارولد لمب /ترجمه ی دکتر صادق رضا زاده شفق* البته توجه به  این نکته نیز بسیار حائز اهمیت میباشد به دلیل خلاصه گویی مطلب ممکن است خواننده با بعضی از ابهامات رو به رو شود از این رو توصیه میشود برای رفع هر گونه ابهام در نوشته های فوق به کتاب معرفی شده مراجعه نموده.