مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
شعریی از استاد ابو القاسم فردوسی

به نام خداوند جان وخرد                                                           کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند   نام  و خداوند  جای                                       خداوند روزی ده رهنمای