مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان

حسادت در دنیا اشخاصی هستند که روح وقلب آنان با جوانمردی وسخاوتمندی میانه ندارد این اشخاص از بدبخت ترین مردم می باشند .کسی که انز جار وتنفر راشعار خود ساخته واز همه چیز وهمه کس متنفر است خودش از تمام مردم بدتر و بیچاره تر است زیرا پیشرفت وکامیابی دیگران در هر کاری برای او به منزله ی عذاب و صدمه ی روحی است وقلبا او را آزرده وکسل میکند/آدم حسود معمولا متکبر و خود خواه است واز این رو "تکبرکردن با متکبر/ عبادت است." توانم آنکه نیازارم اندرون کسی        حسود را چه کنم کاوز خود به رنج در است        بمیر تا برهی ای حسود/کاین رنجی است                که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رسد               نویسنده فرناز /منبع کتاب سبک جمران گرد آورنده ی کتاب :احمد سایبانی