مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
گل اندا ختن گو نه ها

گل انداختن گونه ها :یک عدد پیاز را پوست کنده ورنده کنید/با آب ان/گونه ها را ماساز دهید این عمل برای صورت های چرب مفید است /با این عمل خون به طرف پوست کشیده می شود و باعث گل انداختن گو نه ها میشود . نویسنده فرناز