مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
نیرو مند ترین افراد
نیرومن ترین اشخاص کسانی که نقطه ی ضعف خود را میشناسند و پیش از آن که دیگران نقطه ی ضعف آنه را بیابند خود در نفس خود مطالعه میکنند نیرومند ترین اشخاص هستند.نویسنده متن فرناز