مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
 شخص امین دشمن تقلب است /راستگو مخالف دروغگو است و عادل دشمن ظالم است و دائما با آنها در جنگ وستیز ند .این اشخاص در تمام اعصار تاریخی نماینده ی قوای اخلاقی عالم بوده اندو اصلا حات اجتماعی راپدید آورده اند. نویسنده ی متن فرناز