مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
کوروش کبیر برای تمامی ملل نمادی از آزادی است وتاریخ عظمت روح بلند او را برای همیشه در قلب خود جای داده است.